پرسشنامه هوش هیجانی بار – آن

8,900 تومان

تعداد گویه :90
روایی و پایایی : دارد
نمره گذاری : دارد
نوع فایل : Word , PDF
همراه با مقالات مرتبط

پرسشنامه هوش هیجانی بار – آن
پرسشنامه هوش هیجانی بار – آن

8,900 تومان