پرسشنامه رضایت مشتری از کارکنان بانک هالوول

5,600 تومان

تعداد گویه : 27
روایی و پایایی : دارد
نمره گذاری : دارد
نوع فایل : Word , PDF
همراه با مقالات مرتبط

پرسشنامه رضایت مشتری از کارکنان بانک هالوول
پرسشنامه رضایت مشتری از کارکنان بانک هالوول

5,600 تومان