پرسشنامه رضایت مشتری از قیمت و عملکرد کسب وکار

5,900 تومان

تعداد گویه : 25
روایی و پایایی : ندارد
نمره گذاری : دارد
نوع فایل : Word , PDF
همراه با مقالات مرتبط

پرسشنامه رضایت مشتری از قیمت و عملکرد کسب وکار
پرسشنامه رضایت مشتری از قیمت و عملکرد کسب وکار

5,900 تومان