پرسشنامه مقیاس اضطراب بدنی اجتماعی

5,500 تومان

تعداد گویه : 12
روایی و پایایی : دارد
نمره گذاری : دارد
نوع فایل : Word , PDF
همراه با مقالات مرتبط

مقیاس اضطراب بدنی اجتماعی
پرسشنامه مقیاس اضطراب بدنی اجتماعی

5,500 تومان