پرسشنامه تصویر بدن مک کینلی و هاید (1996)

7,500 تومان

تعداد گویه : 16
روایی و پایایی : دارد
نمره گذاری : دارد
نوع فایل : Word , PDF
همراه با مقالات مرتبط

پرسشنامه تصویر بدن
پرسشنامه تصویر بدن مک کینلی و هاید (1996)

7,500 تومان