آزمایش های روانشناسی تجربی

آزمایش سنجش دقت توسط تخمین فاصله

15,000 تومان
15,000 تومان

آزمایش های روانشناسی تجربی

آزمایش شایعه

15,000 تومان

آزمایش های روانشناسی تجربی

آزمایش شرطی‌سازی

9,000 تومان

آزمایش های روانشناسی تجربی

آزمایش منع بعدی

9,000 تومان

آزمایش های روانشناسی تجربی

آزمایش واکنش در مقابل ترس خشم و شادی

9,000 تومان

آزمایش های روانشناسی تجربی

آزمایش کوررنگی ایشی هارا

9,000 تومان
15,000 تومان

آزمایش های روانشناسی تجربی

آزمایش یادگیری فشرده و یادگیری توزیعی

9,000 تومان
15,000 تومان