پرسشنامه خود ناتوان سازی جونز و رودوالت (SHS)

7,900 تومان

تعداد گویه : 25
روایی و پایایی : دارد
نمره گذاری : دارد
نوع فایل : Word , PDF
همراه با مقالات مرتبط

پرسشنامه خود ناتوان سازی
پرسشنامه خود ناتوان سازی جونز و رودوالت (SHS)

7,900 تومان