پرسشنامه ترس از ارزیابی منفی (FNE)

9,800 تومان

تعداد گویه : 30
روایی و پایایی : دارد
نمره گذاری : دارد
نوع فایل : Word , PDF
همراه با مقالات مرتبط

ترس از ارزیابی منفی
پرسشنامه ترس از ارزیابی منفی (FNE)

9,800 تومان