پرسشنامه مقیاس محقق پنداری تحصیلی

7,000 تومان

تعداد گویه : 14
روایی و پایایی : دارد
نمره گذاری : دارد
نوع فایل : Word , PDF
همراه با مقالات مرتبط

محقق پنداری تحصیلی
پرسشنامه مقیاس محقق پنداری تحصیلی

7,000 تومان