نرم افزار های روانشناسی

نرم افزار MBTI

29,000 تومان

نرم افزار های روانشناسی

نرم افزار استرس شغلی بیمارستانی HSS

29,000 تومان

نرم افزار های روانشناسی

نرم افزار استرس شغلی کارکنان HSE

27,000 تومان

نرم افزار های روانشناسی

نرم افزار افسردگی – اضطراب و استرس

27,000 تومان
29,000 تومان

نرم افزار های روانشناسی

نرم افزار خلاقیت تورنس (عابدی)

29,000 تومان

نرم افزار های روانشناسی

نرم افزار خودکار آمدی عمومی

29,000 تومان

نرم افزار های روانشناسی

نرم افزار رغبت سنج تحصیلی شغلی هالند

29,000 تومان
27,000 تومان

نرم افزار های روانشناسی

نرم افزار سلامت عمومی

29,000 تومان

نرم افزار های روانشناسی

نرم افزار سنجش سطوح نیاز 1

29,000 تومان

نرم افزار های روانشناسی

نرم افزار شخصیت SCL90

29,000 تومان