پروتکل‌های روانشناسی

پروتکل آرامسازی عضلانی پیشرونده

25,000 تومان

پروتکل‌های روانشناسی

پروتکل آزمون انشاء

15,000 تومان

پروتکل‌های روانشناسی

پروتکل آموزش ابراز وجود (جرات ورزی)

25,000 تومان

پروتکل‌های روانشناسی

پروتکل آموزش بهداشت روانی بلوغ

29,000 تومان

پروتکل‌های روانشناسی

پروتکل آموزش تحلیل رفتار متقابل (TA)

29,000 تومان

پروتکل‌های روانشناسی

پروتکل آموزش تفکر انتقادی

21,000 تومان
29,000 تومان
23,000 تومان

پروتکل‌های روانشناسی

پروتکل آموزش روان درمانی حمایتی

29,000 تومان
27,000 تومان
27,000 تومان

پروتکل‌های روانشناسی

پروتکل آموزش مثبت نگر

33,000 تومان

پروتکل‌های روانشناسی

پروتکل های درمانی

پروتکل روانشناسی چیست ؟

پروتکل های روانشناسی شامل رویه های رسمی تایید شده ای میباشد که در اتاق درمان خصوصا در سیستم روان درمانی مورد استفاده قرار میگیرد و میتواند مورد به مورد و بر اساس شرایط، فرهنگ، نوع اختلال و … متفاوت باشد. همچنین در رفتار درمانی نیز اغلب از همین پروتکل ها برای هدایت کردن درست درمانگر (روانشناس) در جلسه درمان استفاده میشود.

انواع پروتکل

انواع پروتکل ها به دو دسته انفرادی و گروهی تقسیم بندی میشود که در سایت روانشناسی رابینیا همه پروتکل ها به صورت کامل در دو دسته گروهی و انفرادی مشخص شده است.

برنامه درمان چیست ؟

مراحلی طراحی شده توسط درمانگر یا روانشناس است که پس از بررسی و ارزیابی مراجع در پایان هر جلسه به مراجع ارائه میکند تا مراجع از جلسه حاضر تا جلسه ی بعدی آن رویه ها و برنامه ها را اجرا و پیاده سازی کند.

پروتکل های درمانی چه کمکی به درمانگر میکند ؟

استفاده از پروتکل ها به بهبود استاندارد درمان های روانشناسی کمک می کند. مطالعه پروتکل ها می تواند به تحقیقات بالینی، افزایش آگاهی درمانگر یا روانشناسان، درمان بهتر مراجع و … کمک کند.