15,000 تومان

آزمایش های روانشناسی تجربی

آزمایش آستانه ادراکی سوسو

15,000 تومان

آزمایش های روانشناسی تجربی

آزمایش اثر آگاهی از نتایج بر عملکرد

9,000 تومان

آزمایش های روانشناسی تجربی

آزمایش اندازه گیری زمان واکنش

15,000 تومان
9,000 تومان

آزمایش های روانشناسی تجربی

آزمایش بیوفیدبک

9,000 تومان

آزمایش های روانشناسی تجربی

آزمایش تضادها و پس تصویرها

9,000 تومان

آزمایش های روانشناسی تجربی

آزمایش تعارض

9,000 تومان

آزمایش های روانشناسی تجربی

آزمایش حافظه بصری کیم کاراد

15,000 تومان
9,000 تومان

آزمایش های روانشناسی تجربی

آزمایش سرعت ضربه زدن

15,000 تومان

آزمایش های روانشناسی تجربی

آزمایش سنجش خطای ادراکی مولر لایر

15,000 تومان

روان‌شناسی تجربی یا روان‌شناسی آزمایشی (انگلیسی: Experimental psychology) یکی از انواع مهم رشته روان‌شناسی است. هدف این روش مطالعه رفتار موجود تحت شرایط خاص و مقایسه حالات او در این شرایط است.