پرسشنامه های تحصیلی

آزمون آمادگی متروپالیتن فرم(A)

5,000 تومان

پرسشنامه های تحصیلی

پرسشنامه ابعاد فرهنگ دانشگاهی

8,900 تومان

پرسشنامه های تحصیلی

پرسشنامه اجتناب از تلاش تحصیلی

5,000 تومان
5,900 تومان
6,500 تومان
6,900 تومان
5,000 تومان
7,900 تومان
9,000 تومان

پرسشنامه های تحصیلی

پرسشنامه ارتباط با مدرسه (SQC)

6,000 تومان
8,000 تومان
7,000 تومان

پرسشنامه تحصیلی

پرسشنامه تحصیلی

پرسشنامه تحصیلی چیست ؟

پرسشنامه تحصیلی (Educational Questionnaire) یکی از ابزار سنجش است که دارای سوالات و یا عباراتی می‌باشد. روانشناسان برای سنجش عملکرد تحصیلی، پیشرفت تحصیلی، انگیزش تحصیلی، خودکارآمدی تحصیلی، موفقیت تحصیلی دانش آموزان، دانشجویان و کودکان از آن استفاده می‌کنند.

عملکرد تحصیلی چیست ؟

عملکرد تحصیلی عبارت است از کلیه فعالیت ها و تلاش هایی که یک فرد در جهت کسب علوم و دانش و گذراندن پایه ها و مقاطع تحصیلی مختلف در مراکز آموزشی از خود نشان می دهد و عبارت است از درجه و میزان موفقیت فرد در امتحانات پایان ترم تحصیلی مدارس که از نمره صفر تا بیست تعیین می گردد.

پیشرفت تحصیلی دانش آموزان به چه معناست ؟

پیشرفت تحصیلی یعنی مقدار معلومات به دست آمده در فرآیند یادگیری که بوسیله ابزارهای ارزشیابی و سنجشی، اندازه‌گیری می‌شود.

چه عواملی بر انگیزش تحصیلی تاثیر می‌گذارد ؟

هدف ها، علایق و خودپنداره ها 3 عامل بسیار مهم در انگیزش تحصیلی می باشند.

منظور از خودکارآمدی تحصیلی چیست ؟

خودکارآمدی تحصیلی به ادراک فرد در ارتباط با شایستگی و قابلیت یادگیری و عملکرد او در انجام وظایف و تکالیف آموزشی اشاره دارد.

پرکاربردترین پرسشنامه های تحصیلی