پرسشنامه کنترل عمل دیفندروف و همکاران (ACS)Defenderoff and Partners Operational Control of Questionnaire
پرسشنامه کنترل عمل دیفندروف و همکاران (ACS)
0 (0)

0دیدگاه کاربران

در انبار موجود نمی باشد

پرسشنامه کنترل عمل دیفندروف و همکاران (ACS)Defenderoff and Partners Operational Control of Questionnaire

0 (0)

0دیدگاه کاربران

ویژگی های محصول
 • تعداد گویه : 22
 • روایی و پایایی : دارد
 • نمره گذاری : دارد
 • نوع فایل : Word , PDF
 • همراه با مقالات مرتبط

7,000 تومان

توضیحات محصول

پرسشنامه کنترل عمل دیفندروف و همکاران (ACS)

 ویژگی های پرسشنامه کنترل عمل دیفندروف و همکاران (ACS) :

 • دارای پایایی و روایی (ایرانی / خارجی)

 • دارای منبع (ایرانی / خارجی)

 • دارای 3 خرده مقیاس است.

 • موارد استفاده : پژوهش،ارزیابی

 • فایل به صورت WORD / PDF می باشد.

 • فایل به همراه مقاله مرتبط است .

 

هدف پرسشنامه کنترل عمل دیفندروف و همکاران (ACS):

سنجش کنترل عمل


 

 سایر مطالب پرسشنامه کنترل عمل دیفندروف و همکاران (ACS) :

پرسشنامه کنترل عمل دیفندروف و همکاران (ACS) شامل 22 گویه و 3 خرده مقیاس کناره‌گیری/اشتغال ذهنی، آغازگری / دودلی، و پافشاری / بی‌ثباتی ، همچنین دارای شیوه نمره گذاری ، پایایی و روایی می باشد.

ﻣﺴﯿﺮ ﻣﯿﺎن ﻧﯿﺖﻫﺎ و آرزوﻫﺎ ﺗﺎ ﻋﻤﻞ، اﻏﻠﺐ ﻣﺴﯿﺮی ﻃﻮﻻﻧﯽ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﻣﻮاﻧﻊ ﺑﺴﯿﺎری ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ .

اﻧﺴﺎنﻫﺎ در زﻧﺪﮔﯽ ﺣﺮﻓﻪای، آﻣﻮزﺷﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮد ﺑﺎ ﺗﻌﻬﺪات ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﯾﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎی روزﻣﺮه، ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ. در واﻗﻊ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮدن ﺑﺎ ﺗﻌﻬﺪات زﯾﺎد، اﻧﺮژی و ﻋﻤﻠﮑﺮد اﻓﺮاد را ﺗﻀﻌﯿﻒ ﮐﺮده و آنﻫﺎ را ﻧﺎ اﻣﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎ اﻟﺰاﻣﺎت ﻣﺤﯿﻄﯽ، دارای اﻫﻤﯿﺖ ﻓﺮواﻧﯽ اﺳﺖ ﻫﺎﮐﯽ، (1997) و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ، در ﺑﻌﻀﯽ ﺷﺮاﯾﻂ اﻓﺮاد ﺑﺎ ﺗﻌﺎرض در اﻧﺠﺎم اﻋﻤﺎﻟﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﻄﻠﻮب و ﻣﻤﮑﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ. در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰمﻫﺎی روانﺷﻨﺎﺧﺘﯽ وﯾﮋهای ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از اﻋﻤﺎل در ﺑﺮاﺑﺮ اﻋﻤﺎل دﯾﮕﺮ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺷﻮﻧﺪ. اﯾﻦ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰمﻫﺎی روانﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻬﺪﯾﺪآﻣﯿﺰ ﯾﺎ اﻟﺰاﻣﺎت ﻣﺤﯿﻄﯽ، در ﺟﺴﺖ و ﺟﻮی اﻫﺪاﻓﺸﺎن اﺳﺘﻮار ﺑﺎﺷﻨﺪ .

ﮐﻨﺘﺮل ﻋﻤﻞ ﯾﮑﯽ از ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی ﺧﻮدﺗﻨﻈﯿﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻓﺮاد اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﻣﻘﺎﺻﺪﺷﺎن را ﺷﮑﻞ دﻫﻨﺪ، ﻧﮕﻬﺪاری ﮐﻨﻨﺪ و آﻧﻬﺎ را اﺟﺮا ﮐﻨﻨﺪ، و اﻫﺪاﻓﺸﺎن را ﺑﻪ اﻋﻤﺎلﻋﯿﻨﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﻨﺪ .

ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﻋﻤﻞ، اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺧﻮدﺗﻨﻈﯿﻤﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺻﻔﺖ ﻣﻔﻬﻮمﺳﺎزی ﻣﯽﺷﻮد و در ﭘﯿﻮﺳﺘﺎری از ﺟﻬﺖﮔﯿﺮی ﭘﻮﯾﺎ ﺗﺎ ﺟﻬﺖﮔﯿﺮی اﯾﺴﺘﺎ اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﻣﯽﺷﻮد. ﺟﻬﺖﮔﯿﺮی ﭘﻮﯾﺎ و اﯾﺴﺘﺎ، ﺑﻪ ﺗﻔﺎوتﻫﺎی ﻓﺮدی در ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻫﯿﺠﺎﻧﺎت، ﺷﻨﺎﺧﺖ و رﻓﺘﺎر، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺠﺎم اﻋﻤﺎل ارادی ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮد.

ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ، ﺟﻬﺖﮔﯿﺮی ﭘﻮﯾﺎ و اﯾﺴﺘﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺗﻔﺎوتﻫﺎی ﻓﺮدی در ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی ﺧﻮدﺗﻨﻈﯿﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻃﻮل ﭘﯿﮕﯿﺮی اﻫﺪاف واﻗﻊ ﻣﯽﺷﻮد )دﯾﻔﻨﺪروف، ﻫﺎل، ﻟﺮد و اﺳﺘﺮﯾﻦ، .(2000 اﻓﺮاد ﺑﺎ ﺟﻬﺖﮔﯿﺮی ﭘﻮﯾﺎ ﻗﺎدرﻧﺪ ﻋﻮاﻃﻒ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﺷﻬﻮدی، اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮ، ﮐﺎرآﻣﺪ و ﻏﯿﺮﺳﺮﮐﻮبﮔﺮاﻧﻪ )ﮐﻮل و ﺟﺎﺳﺘﻤﻦ، (2004، و ﺧﻮدﮐﺎر ﻣﺜﻞ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﻮﻗﻒ اﻓﮑﺎر و ﺗﺎﻣﻼت ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﮐﻤﮏ ﺑﯿﺮوﻧﯽ )ﮐﻬﻞ و ﺑﮑﻤﻦ، (1994 ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺑﻪ ﻋﻼوه، اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻗﺎدرﻧﺪ ﻋﻮاﻃﻒ ﻣﻨﻔﯽ را در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺣﻮادث ﻣﻨﻔﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎﻫﺶ دﻫﻨﺪ و ﭘﺲ ازﺷﮑﺴﺖ، راه ﺧﻮد را اداﻣﻪ دﻫﻨﺪ . ﻣﻘﯿﺎس ﮐﻨﺘﺮل ﻋﻤﻞ دﯾﻔﻨﺪروف و ﻫﻤﮑﺎران 1(ACS) در ﺳﺎل 2000 ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪ.

اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﺎﻣﻞ 22 ﮔﻮﯾﻪ و ﺳﻪ ﺑﻌﺪ ﮐﻨﺎرهﮔﯿﺮی/اﺷﺘﻐﺎل ذﻫﻨﯽ، آﻏﺎزﮔﺮی / دودﻟﯽ، و ﭘﺎﻓﺸﺎری / ﺑﯽﺛﺒﺎﺗﯽ اﺳﺖ. ﻫﺮ ﮔﻮﯾﻪ دو ﮔﺰﯾﻨﻪ دارد )اﻟﻒ و ب( ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه ﺟﻬﺖﮔﯿﺮی ﭘﻮﯾﺎ و دﯾﮕﺮی ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه ﺟﻬﺖﮔﯿﺮی اﯾﺴﺘﺎ اﺳﺖ.


همچنین می توانید از مطالب بیشتری درباره کرونا استفاده کنید.

نوع فایل

PDF

خرده مقیاس

تعداد سوالات

شیوه نمره گذاری

دارد

روایی

پایایی

نمایش همه مشخصات کالا
دیدگاه خود را در باره این کالا بیان کنید افزودن دیدگاه

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

  هیچ پرسش و پاسخی ثبت نشده است.

پرسش خود را درباره این کالا بیان کنید

ثبت پرسش
انصراف ثبت پرسش