پرسشنامه مهارت های مقابله ای (ACSI-28)

5,000 تومان

تعداد گویه: 28
روایی و پایایی: دارد
نمره گذاری: دارد
نوع فایل : Word , PDF
همراه با مقاله مرتبط

پرسشنامه مهارت های مقابله ای
پرسشنامه مهارت های مقابله ای (ACSI-28)

5,000 تومان