پرسشنامه هیجان خواهی آرنت (AISS)

17,000 تومان

تعداد گویه: 20
روایی و پایایی: دارد
نمره گذاری: دارد
نوع فایل : Word , PDF
همراه با مقاله مرتبط

پرسشنامه هیجان خواهی آرنت
پرسشنامه هیجان خواهی آرنت (AISS)

17,000 تومان