پرسشنامه استاندارد رفتار شهروندی سازمانی علیزاده

6,700 تومان

تعداد گویه : 15
روایی و پایایی : دارد
نمره گذاری : دارد
نوع فایل : Word , PDF
همراه با مقالات مرتبط

پرسشنامه استاندارد رفتار شهروندی سازمانی
پرسشنامه استاندارد رفتار شهروندی سازمانی علیزاده

6,700 تومان