پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و می یر

6,900 تومان

تعداد گویه : 24
روایی و پایایی : دارد
نمره گذاری : دارد
نوع فایل : Word , PDF
همراه با مقالات مرتبط

پرسشنامه تعهد سازمانی
پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و می یر

6,900 تومان