پرسشنامه هوش سازمانی کارل البرخت

5,900 تومان

تعداد گویه : 49
روایی و پایایی : دارد
نمره گذاری : دارد
نوع فایل : Word , PDF
همراه با مقالات مرتبط

پرسشنامه هوش سازمانی کارل البرخت
پرسشنامه هوش سازمانی کارل البرخت

5,900 تومان