پرسشنامه عوامل اضطراب و استرس قبل از عمل جراحی

5,000 تومان

تعداد گویه : 20
روایی و پایایی : دارد
نمره گذاری : دارد
نوع فایل : Word , PDF
همراه با مقالات مرتبط

پرسشنامه عوامل اضطراب و استرس قبل از عمل جراحی
پرسشنامه عوامل اضطراب و استرس قبل از عمل جراحی

5,000 تومان