پرسشنامه مقیاس دوسوگرایی نگرش نسبت به جنس مخالف (ASI)

6,900 تومان

تعداد گویه : 19
روایی و پایایی : دارد
نمره گذاری : دارد
نوع فایل : Word , PDF
همراه با مقالات مرتبط

نگرش نسبت به جنس مخالف
پرسشنامه مقیاس دوسوگرایی نگرش نسبت به جنس مخالف (ASI)

6,900 تومان