پرسشنامه مقیاس گرایش به خیانت زناشویی وایتلی (ATIS)

7,000 تومان

تعداد گویه : 12
روایی و پایایی : دارد
نمره گذاری : دارد
نوع فایل : Word , PDF
همراه با مقالات مرتبط

گرایش به خیانت زناشویی
پرسشنامه مقیاس گرایش به خیانت زناشویی وایتلی (ATIS)

7,000 تومان