پرسشنامه نگرش نسبت به خلاقیت

5,600 تومان

تعداد گویه: 32
روایی و پایایی: دارد
نمره گذاری: دارد
نوع فایل : Word , PDF
همراه با مقاله مرتبط

پرسشنامه نگرش نسبت به خلاقیت
پرسشنامه نگرش نسبت به خلاقیت

5,600 تومان