پرسشنامه نگرش به پیشگیری از سكته قلبی

6,500 تومان

تعداد گویه : 8
روایی و پایایی : دارد
نمره گذاری : دارد
نوع فایل : Word , PDF
همراه با مقالات مرتبط

نگرش به پیشگیری از سكته قلبی
پرسشنامه نگرش به پیشگیری از سكته قلبی

6,500 تومان