پرسشنامه استاندارد باورهای هوشی بابایی (۱۳۷۷)

6,500 تومان

تعداد گویه : 14
روایی و پایایی : دارد
نمره گذاری : دارد
نوع فایل : Word , PDF
همراه با مقالات مرتبط

پرسشنامه استاندارد باورهای هوشی بابایی (1377)
پرسشنامه استاندارد باورهای هوشی بابایی (۱۳۷۷)

6,500 تومان