پرسشنامه ادراک ریسک بنتین

15,000 تومان

تعداد گویه: 7
روایی و پایایی: دارد
نمره گذاری: دارد
نوع فایل : Word , PDF
همراه با مقاله مرتبط

پرسشنامه ادراک ریسک بنتن-(Risk-perception-index)
پرسشنامه ادراک ریسک بنتین

15,000 تومان