جزوه نظریه های مشاوره و روان درمانی (رشته روانشناسی)Booklet of Theories of Counseling and Psychotherapy (Psychology)
جزوه نظریه های مشاوره و-روان-درمانی-(رشته-روانشناسی)
0 (0)

0دیدگاه کاربران

دسته:

در انبار موجود نمی باشد

جزوه نظریه های مشاوره و روان درمانی (رشته روانشناسی)Booklet of Theories of Counseling and Psychotherapy (Psychology)

0 (0)

0دیدگاه کاربران

دسته:

19,000 تومان

توضیحات محصول

جزوه نظریه های مشاوره و روان درمانی (رشته روانشناسی)

جزوه نظریه های مشاوره و روان درمانی (رشته روانشناسی)

 نظریه های مشاوره و روان درمانی (رشته روانشناسی) شامل مباحث زیر می باشد

رواندرﻣﺎﻧﯽ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻌﻬﺪ ﺑﯿﻦ دو ﻧﻔﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ دو ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮﮐـﺮدن از ﻃﺮﯾـﻖ ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ درﻣـﺎﻧﯽ ﻫﺴـﺘﻨﺪ .روان درﻣﺎﻧﯽ در ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ، ﻧﻮﻋﯽ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻣﺸﺘﺮک اﺳﺖ ﮐﻪ درﻣﺎﻧﮕﺮ و درﻣﺎنﺟﻮ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣـﯽ ﺷـﻮد و ﻫـﺮدو ی آﻧﻬـﺎ ﻣـﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ راهﺣﻞﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺮای ﻣﺴﺎﯾﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ .ﺷﺎﯾﺪ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ درﻣﺎﻧﮕﺮ ﮐﺎرآﻣﺪ، ﮐﯿﻔﯿـﺖ ﺣﻀـﻮر او ﺑﺎﺷﺪ .

ﻃﺒﻘﻪی اول روﯾﮑﺮدﻫﺎی ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ اﺳﺖ .درﻣﺎن رواﻧﮑﺎوی ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﺮ ﺑﯿﻨﺶ ، اﻧﮕﯿـﺰش ﻧﺎﻫﺸـﯿﺎر، و ﺑﺎزﺳـﺎزی ﺷﺨﺼـﯿﺖ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ .ﺗﻌﺪادی ازﻣﺪلﻫﺎی درﻣﺎﻧﯽ اﺻﻮﻻً ﮔﺴﺘﺮش روان ﮐﺎوی ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻣﺪلﻫـﺎی دﯾﮕـﺮ ، ﺗﻌـﺪﯾﻞ ﻫـﺎی ﻣﻔـﺎﻫﯿﻢ و ﺷﯿﻮهﻫﺎی روان ﮐﺎوی ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺳﺎﯾﺮﻣﺪلﻫﺎ، ﻣﻮاﺿﻌﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ درواﮐﻨﺶ ﻋﻠﯿﻪ روان ﮐﺎوی ﭘﺪﯾﺪار ﺷﺪه اﻧﺪ . درﻣﺎﻧﮕﺮان آدﻟﺮی ﺑﺮ ﻣﻌﻨﯽ، اﻫﺪاف، رﻓﺘﺎر ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ، ﻋﻤﻞ ﻫﺸﯿﺎر، ﺗﻌﻠﻖ و ﻋﻼﻗﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻤﺮﮐﺰ دارﻧـﺪ .

ﮔﺮﭼـﻪ ﻧﻈﺮﯾـﻪ آدﻟﺮ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﮐﻮدﮐﯽ، رﻓﺘﺎر زﻣﺎن ﺣﺎل را ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ، وﻟﯽ روی ﭘﻮﯾﺶﻫﺎی ﻧﺎﻫﺸﯿﺎر ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ . ﻃﺒﻘﻪی دوم، درﻣﺎنﻫﺎی ﺗﺠﺮﺑﯽ و راﺑﻄﻪ ﮔﺮا را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫـﺪ :روﯾﮑـﺮد وﺟـﻮدی، روﯾﮑـﺮد ﻓﺮدﻣـﺪار، و درﻣـﺎن ﮔﺸﺘﺎﻟﺘﯽ .روﯾﮑﺮد وﺟﻮدی روی اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺄﮐﯿﺪ دارد ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﮐﺎﻣﻞ ﺑـﻮدن ﯾﻌﻨـﯽ ﭼـ ﻪ .

اﯾـﻦ روﯾﮑـﺮد ﻣﻮﺿـﻮﻋﺎت ﺧﺎﺻﯽ را ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﺷـﺮاﯾﻂ اﻧﺴـﺎن ﻫﺴـﺘﻨﺪ ، ﻧﻈﯿـﺮآزادی و ﻣﺴـﺌﻮﻟﯿﺖ، اﺿـ ﻄﺮاب، ﮔﻨـﺎه، آﮔـﺎﻫﯽ از ﻣﺘﻨﺎﻫﯽ ﺑﻮدن ، آﻓﺮﯾﺪن ﻣﻌﻨﯽ در دﻧﯿﺎ و ﺷﮑﻞ دادن آﯾﻨﺪهی ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ ﺑﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮیﻫﺎی ﻓﻌﺎل .اﯾـﻦ روﯾﮑـﺮد، ﻣﮑﺘـﺐ درﻣﺎﻧﯽ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪای ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪای روﺷﻦ و ﻓﻨﻮن ﻣﻨﻈﻤﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ، ﺑﻠﮑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﻓﻠﺴﻔﻪی ﻣﺸﺎوره اﺳﺖ ﮐـﻪ روی روﺷﻬﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺷﻨﺎﺧﺖ دﻧﯿﺎی ذﻫﻨﯽ اﻧﺴﺎن ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽورزد .

روﯾﮑﺮد ﻓﺮﻣﺪار، ﮐﻪ از ﻓﻠﺴﻔﻪی اﻧﺴﺎن ﮔﺮاﯾﯽ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ – ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ، روی ﻧﮕﺮﺷﻬﺎی اﺳﺎﺳﯽ درﻣﺎﻧﮕﺮ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ راﺑﻄﻪی درﻣﺎنﺟﻮ درﻣﺎﻧﮕﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه اﺻﻠﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻓﺮآﯾﻨﺪ درﻣﺎن اﺳﺖ .

اﯾﻦ روﯾﮑﺮد از ﻟﺤﺎظ ﻓﻠﺴﻔﯽ ﻓﺮض ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ درﻣﺎﻧﺠﻮﯾﺎن از ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﺮدن ﺧﻮد ﺑﺪون ﻣﺪاﺧﻠﻪی ﻓﻌﺎل و رﻫﻨﻤﻮد دادن درﻣﺎﻧﮕﺮ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ .اﯾﻦ ﻧﯿﺮوی رﺷﺪ درون درﻣـﺎن ﺟﻮ، در ﺑﺴﺘﺮ راﺑﻄﻪی زﻧﺪه و اﺻﯿﻞ ﺑﺎ درﻣﺎﻧﮕﺮ، آزاد ﻣﯽﺷﻮد .

آﺧﺮﯾﻦ روﯾﮑﺮد ﺗﺠﺮﺑﯽ، درﻣﺎن ﮔﺸﺘﺎﻟﺘﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑـﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ درﻣﺎﻧﺠﻮﯾﺎن رای ﺗﻤﺮﮐﺰﮐﺮدن روی آﻧﭽﻪ درزﻣﺎن ﺣﺎل ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ، ﺗﺠﺮﺑﯿﺎﺗﯽ را اراﯾﻪ ﻣﯽدﻫﺪ

ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻃﺒﻘﻪ، درﻣﺎﻧﻬﺎی ﮐﻨﺸﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ واﻗﻌﯿﺖ درﻣﺎﻧﯽ، رﻓﺘﺎر درﻣﺎﻧﯽ، رﻓﺘﺎر درﻣﺎﻧﯽ ﻋﻘﻼﻧﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ را در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .واﻗﻌﯿﺖ درﻣﺎﻧﯽ روی رﻓﺘﺎر ﻓﻌﻠﯽ درﻣﺎﻧﺠﻮﯾﺎن ﺗﻤﺮﮐﺰﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺮﻃﺮح رﯾـﺰی ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﻫـﺎی روﺷﻦ ﺑﺮای رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺗﺎزه ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽورزد .

رﻓﺘﺎردرﻣﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ واﻗﻌﯿﺖ درﻣﺎﻧﯽ ، ﺑﺮای ﻋﻤﻞ ﮐﺮدن و ﺑﺮداﺷـﺘﻦ ﮔﺎﻣﻬـﺎﯾﯽ ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ و درﻣﺎن ﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑـﺮ ﻟـﺰوم ﯾـﺎدﮔﯿﺮی – درﺟﻬﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻋﯿﻨﯽ ارزش ﻗﺎﯾﻞ اﺳـ ﺖ .رﻓﺘﺎردرﻣﺎﻧﯽ ﻋﻘﻼﻧﯽ ﻧﺤﻮه ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﻃﻠﺒﯿﺪن ﻋﻘﺎﯾﺪ ﮐﮋﮐﺎر و اﻓﮑﺎر ﺧﻮدﮐﺎر ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت رﻓﺘﺎری ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ، ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽورزﻧﺪ

واژه های کلیدی: نظریه های مشاوره و روان درمانی

 

  • جزوه نظریه های مشاوره و روان درمانی (رشته روانشناسی)
  • شامل تعاریف و مفاهیم می باشد
  • شامل خلاصه فصل می باشد
  • شامل 45 صفحه می باشد

 

لازم به ذکر است که در این فهرست به صورت کلی نوشته شده است و در داخل فایل به تفکیک سر فصل ها رعایت شده اند

فهرست

لزوم مشاوره و ضرورت عملی نظریه

نظریه درمانی مراجع – محوری (راجرز)

نظریه روان درمانی گشتالت (پرز)

نظریه درمان مبتنی بر تحلیل ارتباط محاوره ای (برن)

نظریه واقعیت درمانی (گلاسر)

نظریه رفتار درمانی

 

تعداد صفحات

45

نمایش همه مشخصات کالا
دیدگاه خود را در باره این کالا بیان کنید افزودن دیدگاه

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

    هیچ پرسش و پاسخی ثبت نشده است.

پرسش خود را درباره این کالا بیان کنید

ثبت پرسش
انصراف ثبت پرسش