پرسشنامه شاخص لوکس بودن برند کریستودولایدز و همکاران

5,000 تومان

تعداد گویه : 20
روایی و پایایی : ندارد
نمره گذاری : دارد
نوع فایل : Word , PDF
همراه با مقالات مرتبط

پرسشنامه شاخص لوکس بودن برند
پرسشنامه شاخص لوکس بودن برند کریستودولایدز و همکاران

5,000 تومان