پرسشنامه عقاید وسوسه انگیز (CBQ)

7,000 تومان

تعداد گویه : 20
روایی و پایایی : دارد
نمره گذاری : دارد
نوع فایل : Word , PDF
همراه با مقالات مرتبط

عقاید وسوسه انگیز
پرسشنامه عقاید وسوسه انگیز (CBQ)

7,000 تومان