پرسشنامه الگوهای ارتباطی زوجین کریستنسن و سالاوی

6,000 تومان

تعداد گویه : 35
روایی و پایایی : دارد
نمره گذاری : دارد
نوع فایل : Word , PDF
همراه با مقالات مرتبط

پرسشنامه الگوهای ارتباطی زوجین کریستنسن و سالاوی
پرسشنامه الگوهای ارتباطی زوجین کریستنسن و سالاوی

6,000 تومان