پرسشنامه تفکر انتقادی

5,000 تومان

تعداد گویه : 26
روایی و پایایی : دارد
نمره گذاری : دارد
نوع فایل : Word , PDF
همراه با مقالات مرتبط

پرسشنامه تفکر انتقادی
پرسشنامه تفکر انتقادی

5,000 تومان