پرسشنامه بازیگوشی روانشناختی چیک و زین

5,900 تومان

تعداد گویه : 18
روایی و پایایی : دارد
نمره گذاری : دارد
نوع فایل : Word , PDF
همراه با مقالات مرتبط

پرسشنامه بازیگوشی روانشناختی
پرسشنامه بازیگوشی روانشناختی چیک و زین

5,900 تومان