پرسشنامه تعهد زناشویی آدامز و جونز (DCI)

9,800 تومان

تعداد گویه : 44
روایی و پایایی : دارد
نمره گذاری : دارد
نوع فایل : Word , PDF
همراه با مقالات مرتبط

پرسشنامه تعهد زناشویی آدامز و جونز (DCI)
پرسشنامه تعهد زناشویی آدامز و جونز (DCI)

9,800 تومان