پرسشنامه استاندارد احساس تنهایی دهشیری و همکاران (۱۳۸۷)

8,500 تومان

تعداد گویه : 38
روایی و پایایی : دارد
نمره گذاری : دارد
نوع فایل : Word , PDF
همراه با مقالات مرتبط

پرسشنامه استاندارد احساس تنهایی دهشیری
پرسشنامه استاندارد احساس تنهایی دهشیری و همکاران (۱۳۸۷)

8,500 تومان