پرسشنامه استخراج مشخصات فردی بر اساس مدل دیسک (DISC)

29,000 تومان

تعداد گویه: 56
روایی و پایایی: دارد
نمره گذاری: دارد
نوع فایل : Word , PDF
همراه با مقاله مرتبط

پرسشنامه استخراج مشخصات فردی بر اساس مدل دیسک (DISC)
پرسشنامه استخراج مشخصات فردی بر اساس مدل دیسک (DISC)

29,000 تومان