پرسشنامه مقیاس کوتاه اضطراب دفاع از پایان نامه تحصیلی

6,000 تومان

تعداد گویه : 12
روایی و پایایی : دارد
نمره گذاری : دارد
نوع فایل : Word , PDF
همراه با مقالات مرتبط

اضطراب دفاع از پایان نامه
پرسشنامه مقیاس کوتاه اضطراب دفاع از پایان نامه تحصیلی

6,000 تومان