پرسشنامه خلاقیت ونوآوری در سازمان دورجی و همکاران

5,200 تومان

تعداد گویه : 12
روایی و پایایی : دارد
نمره گذاری : دارد
نوع فایل : Word , PDF
همراه با مقالات مرتبط

پرسشنامه خلاقیت ونوآوری در سازمان دورجی
پرسشنامه خلاقیت ونوآوری در سازمان دورجی و همکاران

5,200 تومان