پرسشنامه تجارب معنوی روزانه (DSES)

7,900 تومان

تعداد گویه: 16
روایی و پایایی: دارد
نمره گذاری: دارد
نوع فایل : Word , PDF
همراه با مقاله مرتبط

تجارب معنوی
پرسشنامه تجارب معنوی روزانه (DSES)

7,900 تومان