پرسشنامه تفکر هوس (DTQ)

6,500 تومان

تعداد گویه : 10
روایی و پایایی : دارد
نمره گذاری : دارد
نوع فایل : Word , PDF
همراه با مقالات مرتبط

پرسشنامه تفکر هوس
پرسشنامه تفکر هوس (DTQ)

6,500 تومان