پرسشنامه ارزیابی شایستگی مدیران و رؤسا

5,000 تومان

تعداد گویه : 51
روایی و پایایی : دارد
نمره گذاری : دارد
نوع فایل : Word , PDF
همراه با مقالات مرتبط

پرسشنامه ارزیابی شایستگی مدیران و رؤسا
پرسشنامه ارزیابی شایستگی مدیران و رؤسا

5,000 تومان