پرسشنامه ارزیابی کیفیت سیستم توسعه استعدادیابی ورزشی الریک روجر (2010)

9,000 تومان

تعداد گویه : 36
روایی و پایایی : دارد
نمره گذاری : دارد
نوع فایل : Word , PDF
همراه با مقالات مرتبط

پرسشنامه ارزیابی کیفیت سیستم توسعه استعدادیابی ورزشی الریک روجر (2010)
پرسشنامه ارزیابی کیفیت سیستم توسعه استعدادیابی ورزشی الریک روجر (2010)

9,000 تومان