پرسشنامه مقیاس انتظار – ارزش – هزینه

6,500 تومان

تعداد گویه : 10
روایی و پایایی : دارد
نمره گذاری : دارد
نوع فایل : Word , PDF
همراه با مقالات مرتبط

مقیاس انتظار - ارزش - هزینه
پرسشنامه مقیاس انتظار – ارزش – هزینه

6,500 تومان