پرسشنامه استاندارد خود گزارشی تجربه ها فرسکو و همکاران 2007

5,500 تومان

تعداد گویه : 11
روایی و پایایی : دارد
نمره گذاری : دارد
نوع فایل : Word , PDF
همراه با مقالات مرتبط

پرسشنامه استاندارد خود گزارشی تجربه ها
پرسشنامه استاندارد خود گزارشی تجربه ها فرسکو و همکاران 2007

5,500 تومان