پرسشنامه احساس ناراحتی از موفقیت

5,500 تومان

تعداد گویه : 14
روایی و پایایی : دارد
نمره گذاری : دارد
نوع فایل : Word , PDF
همراه با مقالات مرتبط

احساس ناراحتی از موفقیت
پرسشنامه احساس ناراحتی از موفقیت

5,500 تومان