پرسشنامه سلامت روان (GHQ)

5,200 تومان

تعداد گویه: 28
روایی و پایایی: دارد
نمره گذاری: دارد
نوع فایل : Word , PDF
همراه با مقاله مرتبط

پرسشنامه سلامت روان
پرسشنامه سلامت روان (GHQ)

5,200 تومان