پرسشنامه ادراک خدا لاورنس (GIS)

5,900 تومان

تعداد گویه: 72
روایی و پایایی: دارد
نمره گذاری: دارد
نوع فایل : Word , PDF
همراه با مقاله مرتبط

پرسشنامه ادراک خدا
پرسشنامه ادراک خدا لاورنس (GIS)

5,900 تومان