پرسشنامه شخصیتی گری ویلسون (GWPQ)

10,900 تومان

تعداد گویه: 120
روایی و پایایی: دارد
نمره گذاری: دارد
نوع فایل : Word , PDF
همراه با مقاله مرتبط

پرسشنامه شخصیتی
پرسشنامه شخصیتی گری ویلسون (GWPQ)

10,900 تومان