پرسشنامه استرس شغلی هلریگل و اسلوکام

5,900 تومان

تعداد گویه : 10
روایی و پایایی : دارد
نمره گذاری : دارد
نوع فایل : Word , PDF
همراه با مقالات مرتبط

پرسشنامه استرس شغلی
پرسشنامه استرس شغلی هلریگل و اسلوکام

5,900 تومان