پرسشنامه استاندارد کارآفرینی سازمانی هیل (1996)

5,500 تومان

تعداد گویه : 48
روایی و پایایی : دارد
نمره گذاری : دارد
نوع فایل : Word , PDF
همراه با مقالات مرتبط

پرسشنامه استاندارد کارآفرینی سازمانی هیل
پرسشنامه استاندارد کارآفرینی سازمانی هیل (1996)

5,500 تومان