پرسشنامه خطرپذیری نوجوانان ایرانی (IARS)

9,000 تومان

تعداد گویه : 38
روایی و پایایی : دارد
نمره گذاری : دارد
نوع فایل : Word , PDF
همراه با مقالات مرتبط

خطرپذیری نوجوانان ایرانی
پرسشنامه خطرپذیری نوجوانان ایرانی (IARS)

9,000 تومان